Font size
Gray tone
Contrast
Dyslexia

Call for applications

REPUBLIC OF CROATIA

UNIVERSITY OF ZAGREB

SCHOOL OF MEDICINE

A CALL FOR APPLICATIONS

FOR ENROLLMENT INTO THE FIRST YEAR OF INTEGRATED UNDERGRADUATE AND GRADUATE UNIVERSITY STUDIES IN MEDICINE (IN ENGLISH LANGUAGE)

LEADING TO THE ACADEMIC TITLE OF DOCTOR OF MEDICINE 

in the academic year 2024/2025

Study program

Medical (in English language), integrated undergraduate and graduate university studies, duration 6 years

The maximum number of admitted students will be 70 and all of the admitted students are expected to pay the tuition fee in amount of 12,000.00 Euro per year at once or 12,200.00 Euro (2 x 6,100.00) payable in two installments, prior to the beginning of each semester. Applicants who completed appropriate secondary school education and passed the state graduation exam or the equivalent of the state graduation exam are eligible to apply.

Applications 

  1. Applications for the entrance exams should be submitted to the official representatives abroad or by post to the address of the School of Medicine University of Zagreb, at least 15 days prior to the online entrance exams taking place according to the schedule previously posted on the official website of the School.
  2. Applications for the summer exam term in Zagreb should be submitted by June 20, 2024 and the entrance exam will take place at the beginning of July, 2024 in the way previously posted on the official website of the School.

Applications should be sent by post to the following address: University of Zagreb School of Medicine, Medical Studies in English, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

Each entrance exam under paragraphs I. and II. is a distinct unit with the distinct exam and the list of applicants. Places for the Study are filled in order of entrance exams.

Fall entrance exam will take place only if there are available places left.

Call for applications in the English language, detailed application requirements, number of available places, application procedure, list of documents, application deadline and enrollment information will be posted on the website https://mef.unizg.hr and are constituent parts of this call for applications.

Incomplete and late applications and applications sent by e-mail or fax will not be considered. 

Detailed information on the study program can be found on the official website of the School https://mef.unizg.hr or directly at Medical Studies in English student office:

School of Medicine, Medical Studies in English, Šalata 3b, 10000 Zagreb

Tel./ fax. 00385/14590 268

REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU

ZA STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA DOKTOR/ DOKTORICA MEDICINE

u akademskoj godini 2024./ 2025.

Studijski program

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina na engleskom jeziku traje 6 godina

Na studij Medicina na engleskom jeziku upisuje se 70 studenata uz obvezu plaćanja troškova studija, u iznosu od 12.000,00 Eura godišnje odjednom ili 12.200,00 Eura (2 x 6.100,00) plativo u dvije rate, prije početka svakog semestra.

Prijaviti se mogu osobe koje su završile odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje i položile državnu maturu ili ekvivalent ispita koji odgovara državnoj maturi. 

Prijave za upis

I. Prijave za upis za razredbene postupke primaju se kod službenih predstavnika u inozemstvu ili poštom na adresu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu najkasnije 15 dana prije zakazanog ispitnog roka koji se održava na daljinu prema rasporedu koji će prethodno biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.

II. Prijave za upis u ljetnom razredbenom roku u Zagrebu primaju se do 20. lipnja 2024. godine, a razredbeni ispit će biti u prvoj polovini mjeseca srpnja 2024. godine na način koji će prethodno biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.

Prijave za upis primaju se isključivo poštom na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicina na engleskom jeziku, Šalata 3b, 10000 Zagreb

Svaki od razredbenih postupaka iz točaka I. i II. čini zasebnu cjelinu sa zasebnim ispitom i listom pristupnika. Slijedom prethodno obavljenih razredbenih postupaka popunjavaju se mjesta za upis na Studij. 

Razredbeni ispit u jesenskom roku održat će se ukoliko ostane slobodnih mjesta za upis.

Natječaj na engleskom jeziku, detaljni uvjeti za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatci o ispravama koje se podnose i rokovi za prijavu na natječaj i upis bit će objavljeni na mrežnim stranicama https://mef.unizg.hr i sastavni su dijelovi ovog natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave te prijave pristigle elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Detaljnije obavijesti o studiju zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta: https://mef.unizg.hr , ili zatražiti izravno u Studentskoj referadi za studij na engleskom jeziku:

Medicinski fakultet, Medicina na engleskom jeziku, Šalata 3b, 10000 Zagreb

Tel. 00385/14590 268