Call for applications

REPUBLIC OF CROATIA

UNIVERSITY OF ZAGREB

SCHOOL OF MEDICINE

A CALL FOR APPLICATIONS

FOR ENROLLMENT INTO THE FIRST YEAR OF INTEGRATED UNDERGRADUATE AND GRADUATE UNIVERSITY STUDIES IN MEDICINE (IN ENGLISH LANGUAGE)

LEADING TO THE ACADEMIC TITLE OF DOCTOR OF MEDICINE

in the academic year 2018/2019

 

Study program

Medical Studies in English, integrated undergraduate and graduate university studies, duration 6 years

The maximum number of admitted students will be 50 and all of the admitted students are expected to pay the tuition fee in amount of 9000 Euro (counter value in Kuna) per year at once or 9200 Euro (2 x 4600) payable in two installments, prior to the beginning of each semester. Applicants who completed secondary school education and passed the final exam are eligible to apply.

Applications

  1. Applications for the entrance exams outside of Croatia should be submitted to the official representative 15 days prior to the entrance exams taking place in January, February, April, May and June in Israel, Sweden, Spain, USA, UK and Germany, according to the schedule.
  2. Applications for the summer exam term in Croatia should be sent by June 20, 2018 and the entrance exam will take place at the beginning of July, 2018 at the University of Zagreb School of Medicine premises, Šalata 3b, Zagreb.

Applications should be sent by post to the following address: University of Zagreb School of Medicine, Medical Studies in English, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

Number of available places for the entrance exam terms under paragraphs I. and II. will be announced on the official website after the entrance exams.

Fall entrance exam will take place only if there are available places left.

Call for applications in the English language, detailed application requirements, number of available places, application procedure, list of documents, application deadline and enrollment information will be posted on the website http://mse.mef.unizg.hr/ and are constituent parts of this call for applications.

Incomplete and late applications and applications sent by e-mail or fax will not be considered.

Detailed information on the study program can be found on the official website of the School http://mse.mef.unizg.hr/  or directly at Medical Studies in English student office:

School of Medicine, Medical Studies in English, Šalata 3b, 10000 Zagreb

Tel./ fax. 00385/14590 268

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA MEDICINE NA ENGLESKOM JEZIKU

ZA STJECANJE AKADEMSKOG NAZIVA DOKTOR/ DOKTORICA MEDICINE

u akademskoj godini 2018./ 2019.

 

Studijski program

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku, traje 6 godina

Na studij medicine na engleskom jeziku upisuje se 50 studenata i svi plaćaju trošak studija, 9000 Eura godišnje (u kunskoj protuvrijednosti) odjednom ili 9200 Eura (2 x 4600) plativo u dvije rate, prije početka svakog semestra.

Prijaviti se mogu učenici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje i položili završni ispit, odnosno maturu.

Prijave za upis

  1. Prijave za upis za razredbene postupke primaju se kod službenog predstavnika u inozemstvu najkasnije 15 dana prije zakazanog ispitnog roka koji se održava u siječnju, veljači, travnju, svibnju i lipnju u Izraelu, Švedskoj, Španjolskoj, SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj prema rasporedu.
  2. Prijave za upis u ljetnom razredbenom roku u Hrvatskoj primaju se do 20. lipnja 2018. godine, a razredbeni ispit će biti u prvoj polovini mjeseca srpnja 2018. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3b u Zagrebu.

Prijave za upis primaju se isključivo poštom na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medical Studies in English, Šalata 3b, 10000 Zagreb

Broj slobodnih mjesta za upis u razredbenim rokovima iz točaka I. i II. objavit će se na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu slijedom prethodno obavljenih razredbenih postupaka.

Razredbeni ispit u jesenskom roku održat će se ukoliko ostane slobodnih mjesta za upis.

Natječaj na engleskom, detaljni uvjeti za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatci o ispravama koje se podnose i rokovi za prijavu na natječaj i upis bit će objavljeni na mrežnim stranicama http://www.mef.unizg.hr/ i sastavni su dijelovi ovog natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave te prijave pristigle elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Detaljnije obavijesti o studiju zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta: http://www.mef.unizg.hr/ , ili zatražiti izravno u Studentskoj referadi za studij na engleskom jeziku:

Medicinski fakultet, Medical Studies in English, Šalata 3b, 10000 Zagreb

Tel./ fax. 00385/14590 268